Integritetspolicy

Vi på Golvab i Borlänge AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna information förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Golvab i Borlänge AB org.nr 556194-1427 med adress Hammargatan 9, 78171 Borlänge är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

Nedan beskriver vi lika ändamål som vi samlar in persondata kring, vilka behandlingar som vi utgör och vilka kategorier av data som samlas in, vidare på vilken laglig grund samt vilken lagringsperiod som vi har.

Ändamål Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna fullgöra

företagets rättsliga

förpliktelser

 

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets

rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen,

penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar

och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information

till allmänheten och kunder om

produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara)

 

Namn.

Personnummer.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress,

e-post och telefonnummer).

Betalningshistorik.

Betalningsformation.

Din korrespondens.

Uppgift om köptidpunkt

Eventuellt fel/klagomål

 

Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina persondata krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod:

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans av tjänster och betalning) och för en tid om 10 år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden enligt konsumentköplagen.

 

Ändamål Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna hantera
Beställning av tjänst/ köp av produkt

 

Leverans av tjänst (inklusive avisering och kontakter rörande utförande).

Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga

betallösningar vilket kan innefatta en kontroll

gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar)

 

Namn.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress,

e-post och telefonnummer).

Betalningshistorik.

Betalningsinformation.

Köpinformation (t.ex. vilken

vara som har beställts eller om

varan ska levereras till en annan

adress)

Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina persondata krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod:

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans av tjänster och betalning) och för en tid om 10 år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden enligt konsumentköplagen.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredjepart). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med.
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:1) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).2) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).3) IT-tjänster (företag som hanterar teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). 4) Redovisningsbyråer (för redovisning etc.).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.2) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter:

Golvab i Borlänge AB, Box 826 78128 Borlänge
Telefon: 0243-131 35

info@golvab.se